Sennheiser ME66 + Zoom H4N + Boom Pole - Basic Kit